Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Oliehandel Schippers B.V.’, tevens handelend onder de naam ‘Schippers Clean Energy’, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59484888.

 

Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee (2) delen. Het eerste deel ziet op de diensten en al wat meer te maken heeft met de handelsnaam ‘Schippers Clean Energy’. Het tweede deel ziet op de alle handelsactiviteiten met en van ‘Oliehandel Schippers’. Deze bepaling is slechts redactioneel. Hieraan komt dan ook geen bindende werking toe.

 

DEEL 1: ALGEMENE VOORWAARDEN SCHIPPERS CLEAN ENERGY

Artikel 1 Definities en interpretaties

1.1.In deel 1 van deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangen documenten, zoals onder andere doch niet uitsluitend de Overeenkomst, hebben de volgende begrippen aangeduid met een hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrip¬pen in het enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

Aansluiting:
de verbinding tussen het (elektriciteits-)net (hoofdelektriciteitskabel) en de Laadpaal.
Algemene Voorwaarden:
het geheel van alle bepalingen en artikelen van deze algemene voorwaarden, tenzij uit de tekst blijkt dat het slechts deel 1 of deel 2 daarvan specifiek betreft.
Elektrisch Voertuig:
een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c van de Wegenverkeerswet 1994 dat geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan de batterij (mede) kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig.
Exploitant:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Oliehandel Schippers’, tevens handelend onder de naam ‘Schippers Clean Energie’, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59484888.
Gebruiker:
een natuurlijke persoon of rechtspersoon in het bezit van een Elektrisch Voertuig en een Laadpas die bij een Oplaadpunt zijn of haar Elektrisch Voertuig oplaadt.
Laadkabel:
een kabel, in eigendom van de Gebruiker, benodigd om een Elektrisch Voertuig op te laden door deze aan te sluiten op een Oplaadpunt.
Laadpaal:
een voorziening, inclusief alle daarbij behorende en achterliggende installaties, waar een Elektrisch Voertuig kan worden opgeladen; een Laadpaal bevat één of meer Oplaadpunten; de benodigde Laadkabel maakt geen deel uit van de Laadpaal; het betreft uitsluitend Laadpalen die door Exploitant zijn geplaatst.
Laadpas:
een pas, benodigd voor het gebruik van de Laadpaal.
Onderhoud:
gebruikelijk onderhoud dat het gevolg is van een storing of slijtage door normaal gebruik van de Laadpaal, derhalve met uitsluiting van schade als gevolg van een externe factor, zoals maar niet beperkt tot vernieling en/of beschadiging.
Opdrachtgever:
iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die een Overeenkomst met Exploitant aan is gegaan of aangaat.
Oplaadlocatie:
locatie waar een Laadpaal en één of meer parkeerplaatsen uitsluitend ten behoeve van het opladen van Elektrische Voertuigen aanwezig zijn.
Oplaadpunt:
een op de Laadpaal aanwezige voorziening waarmee de Gebruiker zijn voertuig van stroom kan voorzien.
Overeenkomst:
iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en Exploitant ter zake Laadpalen, het opladen van Elektrische Voertuigen en al hetgeen daarmee verband houdt in de breedste zin, alsmede elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Exploitant waarop deel 1 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is verklaard.
Onvoldoende Traffic:
indien via alle Oplaadpunten op het Perceel samen over een periode van drie (3) maanden gemiddeld minder dan 10 kWh elektriciteit per dag wordt geladen; het staat Exploitant vrij te bepalen over welke periode wordt gemeten.
Partijen:
Exploitant en Opdrachtgever gezamenlijk.
Perceel:
het gebied of terrein als bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst.

1.2.Aan de titels of opschriften boven de artikelen van deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn op geen enkele wijze van invloed op de inhoud, uitleg of interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst.

1.3.In deze Overeenkomst zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen zoals deze luiden bij het aangaan van de Overeenkomst.

1.4Geen bepaling van deze Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd uitsluitend vanwege het feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende bepaling.

Artikel 2 Toepasselijkheid deel 1

2.1Deel 1 van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.2Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken slechts onderdeel uit van de Overeenkomst indien en voor zover Partijen zulks uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

2.3Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. In zulk een geval zullen Partijen in goed overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de strijdige bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel alsmede de aard en strekking van die bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Nakoming

3.1Indien de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden geen specifieke termijn voor betaling bepalen, is de Partij die gehouden is te betalen van rechtswege in verzuim indien hij de betaling niet binnen veertien (14) dagen heeft voldaan nadat de andere Partij voor het eerst om betaling heeft verzocht.

3.2De Partij die aanspraak maakt op een betaling, is gehouden zijn IBAN op het eerste verzoek van de betalingsplichtige Partij te verstrekken.

3.3Het staat ter vrije beoordeling van Exploitant om te bepalen hoeveel Laadpalen zij bij Opdrachtgever plaats en installeert, alsook binnen welke termijn zij de Laadpalen plaatst en installeert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Niet-nakoming

4.1Indien één van de Partijen enige verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zal de nalatige partij door de andere partij schriftelijk, per aangetekende brief, worden gesommeerd om binnen een termijn van uiterlijk dertig (30) dagen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de nalatige partij daarop alsnog in gebreke blijft, zal zij in verzuim zijn.

4.2De in verzuim zijnde partij is voor iedere dag of elk dagdeel dat zij in verzuim blijft een boete van € 150,- verschuldigd aan de wederpartij. Dit laat onverlet het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden en/of beëindigen.

4.3Indien nakoming van een verplichting reeds onmogelijk is, is een ingebrekestelling niet benodigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1Exploitant is niet aansprakelijk voor schade van Gebruikers of welke derde dan ook, voor zover deze schade op enigerlei wijze het gevolg is van de Laadpalen of voor zover deze schade voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Exploitant.

5.2Opdrachtgever vrijwaart Exploitant voor alle aanspraken van Gebruikers of derden, tenzij deze schade hebben geleden als gevolg van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Exploitant.

5.3Exploitant is slechts aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever indien deze schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Exploitant én dertig (30) dagen zijn verstreken sinds Opdrachtgever Exploitant te dier zake per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld, zonder dat Exploitant binnen die termijn alsnog is nagekomen.

5.4Exploitant kan niet gehouden worden indirecte schade van Opdrachtgever te vergoeden.

5.5Opdrachtgever is onder andere, doch niet uitsluitend, aansprakelijk voor schade aan de Laadpalen. Opdrachtgever is slechts dan niet aansprakelijk voor deze schade indien deze aantoonbaar het gevolg is van weersomstandigheden, een productiefout of ondeugdelijk Onderhoud door Exploitant. Evenmin is Opdrachtgever aansprakelijk voor slijtage van de Laadpalen door normaal gebruik daarvan. Het bestaan van een omstandigheid die Opdrachtgever disculpeert, dient door Opdrachtgever bewezen te worden.

5.6Exploitant kan bij de verkoop en overdracht van de Laadpalen niet worden aangesproken voor welk gebrek of welke schade aan de Laadpalen dan ook.

Artikel 6 Overmacht

6.1Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Exploitant van zodanige aard, dat nakoming of verdere nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven Exploitant het recht de Overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door Exploitant te bepalen tijdstip, zonder dat Exploitant tot enige schadevergoeding verplicht is.

6.2Indien Exploitant gebruik maakt van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid tot opschorting, heeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na beroep van Exploitant op opschorting plaats te vinden.

6.3Onder ‘overmacht’ als bedoeld in het eerste lid wordt onder andere, doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij Exploitant of toeleveranciers van Exploitant door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van Exploitant of in toeleveringsbedrijven van Exploitant, (ernstige) infectieziekten of maatregelen als gevolg daarvan, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van de Laadpalen, dat in alle redelijkheid van Exploitant niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.

Artikel 7 Schadevergoeding

7.1Indien de Overeenkomst op een andere wijze eindigt dan door het verstrijken van de bepaalde duur, behoudt Exploitant steeds het recht op vergoeding van haar schade. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

7.2Opdrachtgever is verplicht om schade aan of een gebrek van een Laadpaal binnen vijf (5) dagen na het ontstaan daarvan aan zowel haar verzekering als Exploitant te melden.

7.3Naar de keuze van Exploitant kan de betaling van enige vergoeding ook anders dan in geld (in betalinggeving) geschieden waarna de waarde van het in betaling gegeven goed zal worden verrekend met een vordering die Exploitant op Opdrachtgever heeft. Exploitant heeft de bevoegdheid om te bepalen door middel van welke zaken van Opdrachtgever zal worden betaald.

Artikel 8 Andere vergoedingen

8.1Aan Opdrachtgever komt geen enkele andere vergoeding toe dan expliciet in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden bepaald. In het bijzonder maakt Opdrachtgever ter gelegenheid van het eindigen van de Overeenkomst geen aanspraak op enigerlei vergoeding hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen.

8.2In de volgende gevallen is Opdrachtgever verplicht de alsdan actuele waarde van de Laadpalen onmiddellijk te vergoeden:

  1. de Overeenkomst eindigt zonder dat Opdrachtgever de Laadpalen binnen veertien (14) dagen daarna in de macht van Exploitant brengt, tenzij het de expliciete bedoeling van Exploitant was om de Laadpalen aan Opdrachtgever over te dragen.
  2. Opdrachtgever de uitoefening van het eigendomsrecht van Exploitant op de Laadpalen belemmert en reeds veertien (14) dagen zijn verstreken sinds Exploitant Opdrachtgever heeft verzocht enige belemmering van haar eigendomsrecht op te (doen) heffen.
  3. de eigenaar van het Perceel de uitoefening van het eigendomsrecht van Exploitant op de Laadpalen belemmert en reeds veertien (14) dagen zijn verstreken sinds Exploitant Opdrachtgever heeft verzocht enige belemmering van haar eigendomsrecht op te (doen) heffen.

 

8.3Aan Opdrachtgever komt slechts een vergoeding toe indien expliciet in de Overeenkomst bepaald. Enige andere vergoeding voor Opdrachtgever is uitgesloten.

8.4Naar de keuze van Exploitant kan de betaling van enige vergoeding ook anders dan in geld (in betalinggeving) geschieden waarna de waarde van het in betaling gegeven goed zal worden verrekend met een vordering die Exploitant op Opdrachtgever heeft. Exploitant heeft de bevoegdheid om te bepalen door middel van welke zaken van Opdrachtgever zal worden betaald.

Artikel 9 Beëindiging Overeenkomst

9.1De Overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, zonder dat daartoe enige kennisgeving voor vereist is, in de gevallen waarin de Overeenkomst dat expliciet bepaalt.

9.2Indien zich een geval als bedoeld in het vorige lid voordoet, wordt de Overeenkomst beschouwd te zijn geëindigd op het moment dat Exploitant een vormvrije verklaring aan Opdrachtgever doet toekomen of indien Exploitant een aanvang maakt met het weghalen van de Laadpalen.

9.3Exploitant kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang doen eindigen, in de gevallen waarin de Overeenkomst die bevoegdheid aan Exploitant toekent.

9.4Indien de Overeenkomst op grond van dit artikel eindigt of kan eindigen, heeft Exploitant het recht de Laadpalen onmiddellijk weg te halen en in haar macht te brengen.

9.5Indien de Overeenkomst op grond van dit artikel eindigt of kan eindigen, behoudt Exploitant het recht op vergoeding van haar schade.

9.6Indien de Overeenkomst eindigt terwijl de Laadpalen of enige door Exploitant aangebracht zaak door natrekking of een andere wettelijke regeling eigendom van Opdrachtgever of de eigenaar van het Perceel zou zijn geworden, heeft Exploitant het recht om de Laadpalen en die zaken te (doen) verwijderen en ‘om niet’ over te dragen aan zichzelf (Exploitant). Opdrachtgever verleent een onherroepelijke volmacht aan Exploitant om het vorige te bewerkstelligen.

Artikel 10 Elektronisch berichtgeving

10.1Indien en voor zover de wet, de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden een schriftelijke verklaring vereist voor een rechtshandeling, kan daaraan tevens worden voldaan door een elektronische verklaring, tenzij het vormvereiste een aangetekende brief of deurwaardersexploot verlangt.

10.2Het risico van ontvangst van een elektronisch bericht komt voor degene die het bericht verstuurt.

Artikel 11 Domicilie

Partijen kiezen voor de Overeenkomst en de uitvoering daarvan woonplaats aan het adres zoals bovenaan de Overeenkomst is vermeld, tenzij die Partij aan de andere Partij een schriftelijke mededeling doet toekomen van haar nieuwe woonplaats in Nederland.

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze

12.1Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, worden in eerste aanleg voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1Indien enige bepaling van de Overeenkomst niet van toepassing zou zijn, vernietigd zou worden of nietig zou zijn, laat zulks de overige bepalingen onverlet. In dat geval zullen Partijen in onderling overleg een nieuwe bepaling tot stand brengen die de niet van toepassing zijnde, vernietigde of nietige bepaling, in economische zin het dichtst benadert.

13.2De bepalingen van de Overeenkomst zullen worden uitgelegd Overeenkomstig de daarvoor kenbare bedoelingen van Partijen die uit de Overeenkomst volgen. Indien zulks onvoldoende duidelijkheid biedt, zullen bepalingen van de Overeenkomst aan de hand van de gebruikelijke taalkundige betekenis worden uitgelegd.

13.3Exploitant heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

13.4Deel 1 van deze Algemene Voorwaarden zal tevens worden aangeduid als de “Algemene Voorwaarden Schippers Clean Energy”.

 


 

DEEL 2: ALGEMENE VOORWAARDEN OLIEHANDEL SCHIPPERS

Artikel 14 Definities en interpretaties

14.1In deel 2 van deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangen documenten, zoals onder andere doch niet uitsluitend de Overeenkomst, hebben de volgende begrippen aangeduid met een hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrip¬pen in het enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

Algemene Voorwaarden:
het geheel van alle bepalingen en artikelen van deze algemene voorwaarden, tenzij uit de tekst blijkt dat het slechts deel 1 of deel 2 daarvan specifiek betreft.
Koper:
Iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die een Overeenkomst met Verkoper aan is gegaan of aangaat.
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst gesloten tussen Koper en Verkoper ter zake de koop en/of verkoop van olie en/of andere smeermiddelen dan wel al hetgeen daarmee verband houdt, hetzij de koop en/of verkoop van alle zaken waarop deel 1 van deze Algemene Voorwaarden niet ziet, alsmede elke overeenkomst tussen Koper en Verkoper waarop deel 2 van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
Partijen:
Exploitant en Opdrachtgever gezamenlijk.
Verkoper:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Oliehandel Schippers’, gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59484888.

14.2Aan de titels of opschriften boven de artikelen van deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn op geen enkele wijze van invloed op de inhoud, uitleg of interpretatie van de bepalingen van deze Overeenkomst.

14.3In deze Overeenkomst zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen zoals deze luiden bij het aangaan van de Overeenkomst.

14.4Geen bepaling van deze Overeenkomst zal ten nadele van een partij worden uitgelegd uitsluitend vanwege het feit dat die partij verantwoordelijk was voor het opstellen van de desbetreffende bepaling.

Artikel 15 Toepasselijkheid

15.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verkoper met betrekking tot Overeenkomsten, alle Overeenkomsten met Verkoper en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2Een Overeenkomst komt tot stand, hetzij nadat zij schriftelijk door Verkoper is bevestigd, hetzij, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, wanneer Verkoper een begin van uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven.

15.3Een Overeenkomst welke namens Verkoper door een vertegenwoordiger wordt aangegaan, bindt Verkoper uitsluitend nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

15.4Toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan expliciet tussen Partijen is overeengekomen.

15.5In geval van afwijking op één of meer punten van deze Algemene Voorwaarden, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

Artikel 16 Vrijblijvend aanbod

16.1Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend. Pas door schriftelijke acceptatie van een bestelling is Verkoper gebonden. Analyses zijn slechts indicatief en binden ons niet.

16.2Verkoper kan zijn aanbieding en offerte binnen twee werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken.

Artikel 17 Prijzen

17.1De bedongen c.q. overeengekomen prijzen zijn dagprijzen, dan wel wanneer het smeermiddelen betreft de daarvoor bij Verkoper algemeen geldende verkoopprijzen, geldende op de dag van aflevering. Indien aflevering in gedeelten plaatsvindt, geldt deze bepaling voor ieder gedeelte afzonderlijk.

17.2De prijzen van Verkoper zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der Overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon, belastingen, rechten, lasten, vrachten, alsmede alle andere kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

17.3Verkopers is gerechtigd om in de vorm van een toeslag op de in artikel 17.1 en 17.2 bedoelde prijzen aan de Koper door te berekenen alle niet in die prijzen verrekende (meerdere) kosten, rechten, lasten en belastingen, die met de import, de productie, de verwerking, de belading, het vervoer al dan niet per schip, de lossing en de levering verband houden, voor zover die (meerdere) kosten etc. ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst aan Verkoper niet bekend waren en tijdens een normale uitvoering daarvan voor haar ontstaan of aan haar in rekening worden gebracht.

17.4Indien tussen Partijen een korting, van welke aard en onder welke benaming dan ook, op artikel 17.1 en 17.2 bedoelde prijzen wordt overeengekomen, heeft Verkoper te allen tijde het recht deze korting zonder inachtneming van een termijn in te trekken of te wijzigen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor overeengekomen omzetbonussen.

17.5Alle door Verkoper opgegeven prijzen en/of tarieven zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Indien Koper op zijn verzoek btw- en/of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is Koper verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunning en vrijwaart hij Verkoper ter zake van de levering volledig tegen (na)heffing van btw en/of accijns.

Artikel 18 Levertijd

18.1Verkoper zal zich ten aanzien van data van afzending en levering zoveel mogelijk voegen naar de wensen, mits tijdig kenbaar gemaakt, van Koper.

18.2De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen dat aflevering binnen een bepaalde termijn essentieel is en Verkoper bij gebreke daarvan in verzuim zal zijn. Bij niet-tijdige levering dient Verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij een redelijke termijn minimaal dertig (30) dagen betreft.

18.3Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Verkoper, zodanig dat Verkoper in staat is om de levertijd aan te houden.

18.4Overschrijding van de levertijd geeft Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Koper kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is en dit voorafgaande totstandkoming van de Overeenkomst aan Verkoper heeft geduid. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.

18.5Overschrijding van de levertijd geeft Koper nimmer het recht schadevergoeding te vorderen, noch enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

18.6In de artikelen 18.2, 18.3 en 18.4 wordt onder levertijd verstaan: de redelijke termijn die Koper bij zijn ingebrekestelling voor de levering heeft gesteld, met een minimum van dertig (30) dagen, of de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

Artikel 19 Levering/Transport

19.1Levering geschiedt ten kantore van Verkoper, tenzij Partijen uitdrukkelijk een andere afleverplaats zijn overeengekomen.

19.2Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

  1. indien zaken door of namens Koper worden afgehaald ten kantore van Verkoper: door de inontvangstname van de zaken door of namens Koper;
  2. indien zaken niet door of namens Koper worden afgehaald ten kantore van Verkoper: door aanbieding van de zaken aan het met Koper afgesproken afleveradres.

 

19.3Verkoper heeft het recht om ineens verkochte zaken of een ineens afgeroepen hoeveelheid zaken, in gedeelten te leveren.

19.4Verkoper is gerechtigd hoeveelheden zaken te leveren die afwijken van hetgeen besteld of gekocht is, indien daar, gelet op de distributie-, vervoers-, aanvoer-, opslag- en andere omstandigheden van logistieke, technische en/of financieel-economische aard met betrekking tot de verkochte zaken naar haar oordeel op het moment van levering aanleiding voor is. Verkoper is tevens gerechtigd te leveren in hoeveelheden en op een wijze die door haar als economisch verantwoord kunnen (kan) worden geacht.

19.5Koper is verplicht bij aanbieding, in de zin van artikel 19.2 sub b, direct gelegenheid tot lossing te geven in een daartoe voor de zaak geschikte installatie. Bij gebrek aan medewerking door Koper zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en ‘over-time’ voor elk uur of gedeelte daarvan voor rekening van Koper.

19.6Vervoersplicht van Verkoper gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het door Verkoper gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het verdere transport dient Koper zorg te dragen.

19.7Vanaf het ogenblik van aanvang van het transport zijn de te leveren zaken voor rekening en risico van Koper.

19.8Op de plaats van levering vastgestelde maten en gewichten zijn bindend indien wordt geleverd over een geijkte meter met bondruksysteem of een hiermee vergelijkbaar systeem. In andere gevallen zijn de maten en gewichten van de afleverende installatie maatgevend. Koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de zaken voor eigen rekening te laten meten en/of wegen. Hoeveelheden, maten en gewichten e.d. vermeld op verpakkingen kunnen slechts als indicatief worden beschouwd.

19.9Aanduidingen van Koper met betrekking tot de maximale inhoud van – en het vloeistofpeil in – zijn tanks, alsmede de aard van het daarin aanwezig zaken, worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke aanduiding komen voor rekening van Koper. Ook de eventuele schade, het verloren gaan van afgeleverde zaak daaronder begrepen, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van peilstokken of peilschaal, dan wel wanneer zodanige peiling niet mogelijk is, c.q. niet juist geschiedt als gevolg van ondeugdelijkheid van door Koper verstrekte meetapparatuur, zijn alle gevolgen van eventueel overlopen van de tank voor rekening van Koper.

19.10Koper is verplicht juiste en duidelijke aanwijzingen te geven teneinde bij aflevering vermenging van verschillende aardolieproducten te voorkomen, bij gebreke waarvan alle gevolgen van eventuele vermenging voor rekening zijn van Koper.

19.11Indien bij de aflevering van de zaak op verzoek van Koper wordt afgeweken van de volgens Verkoper te hanteren pompsnelheid, komt alle daardoor veroorzaakte schade, waaronder begrepen schade geleden door derden, voor rekening van Koper.

19.12Indien bij de levering gebruik wordt gemaakt van een bunkerboot, dan is Koper verantwoordelijk voor de navigatie van het aldus gekoppelde samenstel door de gezagvoerder van het in opdracht van Koper te bunkeren schip.

19.13Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan Koper, de te leveren zaken te verzekeren, indien zulks Verkoper noodzakelijk voorkomt; de kosten van de verzekering worden aan Koper doorbelast.

19.14Levering binnen Nederland geschiedt franco Koper, alles voor zover de levering naar het oordeel van Verkoper c.q. de vervoerder met normale (vervoers-)middelen de opslagtank- of plaats van Koper. Afgezien van het vorenstaande kan Verkoper toestemming verlenen aan afnemers om van door Verkoper aan te wijzen depots door Verkoper vast te stellen hoeveelheden af te halen.

Artikel 20 Monstername

20.1Representatief zijn slechts de monsters, die zijn genomen door Verkoper en waarvoor is getekend door Koper en Verkoper gezamenlijk.

Artikel 21 Emballage

21.1Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen.

21.2Voor Emballage die niet in de prijs is begrepen, kan een door Verkoper te bepalen statiegeld in rekening worden gebracht en blijft eigendom van de Verkoper. Deze emballage wordt slechts door Verkoper teruggenomen indien deze in, naar haar oordeel, ongeschonden staat ten spoedigste en in ieder geval uiterlijk zes (6) maanden na factuurdatum door Koper franco worden geretourneerd, waarna het betaalde statiegeld wordt gerestitueerd op een door Verkoper opgegeven IBAN. Bij gebreke hiervan moet Koper aan Verkoper de kostprijs van nieuwe vervangende emballage vergoeden.

Artikel 22 Merk

22.1Bij doorverkoop/doorlevering zal Koper het van Verkoper betrokken zaken uitsluitend onder het door Verkoper vastgestelde merk in het verkeer brengen.

22.2De Koper-handelaar zal het door hem van Verkoper betrokken zaak uitsluitend in Nederland mogen verkopen en leveren. Indien Koper-handelaar de zaak wil verhandelen onder enig woord- of beeldmerk waarop Verkoper gerechtigd is of enig ander merk, is zulks alleen mogelijk indien en nadat Verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde door Verkoper worden ingetrokken.

Artikel 23 Bruikleen/huur

23.1Alle door Verkoper in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het verwerken van door Verkoper geleverde zaken.

23.2Direct bij of na levering dient Koper zich te vergewissen van de goede staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 25.1 is van overeenkomstige toepassing.

23.3Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen en installaties te laten onderhouden door een daartoe bevoegde en deskundige partij. Alle kosten van gebruik en onderhoud van de materialen en installaties komen voor rekening van Koper.

23.4Indien Koper in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel 23.1 en/of 23.3, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en is Koper verplicht om de ter beschikking gestelde materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden en leeg aan Verkoper ter beschikking te stellen op een door Verkoper op te geven plaats, onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

24.1Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade door ontvangst in ondeugdelijke laad- of opslagruimte, daaronder begrepen opslagruimte(n) welke door Verkoper in bruikleen is verstrekt. Indien aan Koper zaken, bijv. tanks en pompen, in bruikleen zijn verstrekt is Verkoper nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het in gebruik nemen en/of houden van de door Verkoper verstrekte bruikleenzaken, een en ander in de ruimste zin des woords en onverminderd overige voorwaarden welke door Verkoper worden gesteld voor het beschikbaar stellen van bruikleenzaken.

24.2Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van diens werknemers, dan wel van andere personen die door of namens Verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de met Koper gesloten Overeenkomst, tenzij Koper kan aantonen dat de fout of onrechtmatige daad het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van personen voormelde werknemers of personen.

24.3Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde zaken, diensten of ter beschikking gestelde zaken voor een bijzonder doel en/of onder alle omstandigheden.

24.4Verkoper is niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij Koper aantoont dat er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid aan de zijde van Verkoper.

24.5Verkoper is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door Verkoper geleverde zaken, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte zaken, danwel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van de door Verkoper geleverde zaak, tenzij sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.

24.6Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere andere aansprakelijkheid van Verkoper altijd beperkt tot:

  1. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie.
  2. bij levering in termijnen: het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie.
  3. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover Verkoper tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a of b.

 

Artikel 25 Klachten

25.1Koper is verplicht om direct bij of na levering het geleverde te controleren. Alle klachten van Koper over de levering en/of het geleverde moeten schriftelijk bij Verkoper worden ingediend binnen acht (8) dagen na de levering, respectievelijk binnen acht (8) dagen nadat de zaken ter beschikking van Koper zijn gesteld. Indien Koper binnen genoemde termijn van acht (8) dagen geen schriftelijke klacht bij Verkoper heeft ingediend, geldt het door Verkoper geleverde als door Koper goedgekeurd en aanvaard.

25.2Klachten kunnen slechts betrekking hebben op zaken, welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

25.3Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit, kunnen geen grond voor klachten opleveren.

25.4Indien een klacht van Koper gegrond wordt bevonden, is Verkoper bevoegd om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid de Koper te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

Artikel 26 Betaling

26.1In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeenkomen, heeft Verkoper het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde zaken en/of voor vooruitbetaling te verlangen.

26.2Betaling moet plaatsvinden binnen acht (8) dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van Verkoper wordt vermeld. Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- of bankrekening van Verkoper.

26.3Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat Koper na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

26.4Koper heeft ter zake betaling van de prijs geen recht van verrekening met enige vordering, die Koper op Verkoper pretendeert. Evenmin zal Koper op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de Overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

26.5Bij betaling per debitcard of creditcard staat Koper ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is Koper verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper heeft het recht zaken van Koper in haar (Verkoper) macht te brengen, daaronder begrepen een vervoermiddel waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld. Dit recht wordt beschouwd als pandrecht.

26.6Indien Koper meerdere financiële verplichtingen jegens Verkoper heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen – bij verzuim van Koper ten aanzien van één van de vorderingen – alle andere vorderingen van Verkoper, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd rechten van Verkoper op grond van artikel 26.1.

26.7In geval van niet of niet-tijdige betaling door Koper, alsmede indien de financiële situatie van Koper daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter beoordeling van Verkoper, is Verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomsten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door Koper ten genoegen van Verkoper zekerheid is gesteld, en deze zekerheid door Verkoper is verkregen.

26.8Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van Verkoper verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 350,00.

26.9Koper is over de openstaande vordering vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand geldt, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

26.10Bij koop op afroep heeft Verkoper, indien een halfjaar na de opdracht geen algehele afroep is gevolgd, de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

  1. ineens, bij vooruitbetaling, algehele betaling van de nog te leveren zaken en de door hem geleden schade te vorderen.
  2. de Overeenkomst te ontbinden en de door haar geleden schade te vorderen.

 

26.11Naar de keuze van Verkoper kan de betaling van de geleverde zaken ook anders dan in geld (in betalinggeving) geschieden waarna de waarde van het in betaling gegeven goed zal worden verrekend met een vordering die Verkoper op Koper heeft. Verkoper heeft de bevoegdheid om te bepalen door middel van welke zaken van Koper zal worden betaald.

Artikel 27 Faillissement

27.1In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, zullen alle Overeenkomsten met Verkoper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper het recht heeft zijn verplichtingen onder de betreffende Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Koper voldoende is zekergesteld, een en ander onverminderd alle andere aan Verkoper toekomende rechten.

Artikel 28 Eigendomsvoorbehoud/pandrecht

28.1Verkoper behoudt zich alle rechten van de geleverde zaken, waaronder ten minste begrepen het eigendomsrecht, voor, totdat alle vorderingen van Verkoper op Koper, uit hoofde van de levering van die zaken, danwel uit hoofde van in verband met die levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.

28.2Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die Verkoper op Koper verkrijgt wegens tekortschieten door Koper in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

28.3Koper is gehouden aan Verkoper in eigendom toebehorende zaken te onderhouden als een goedhuisvader. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op Koper is overgegaan, is het Koper niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van Koper.

28.4Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper of laatstgenoemde goede grond heeft te vrezen dat Koper in de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, is Verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd verdere rechten jegens Koper. Tevens is de Koper alsdan niet meer gemachtigd over de geleverde zaken te beschikken of de geleverde zaken te gebruiken.

28.5Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper, is Koper verplicht om, in geval de door Verkoper geleverde zaken door Koper aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan Verkoper te verpanden tot zekerheid van al hetgeen Verkoper nog van Koper te vorderen heeft. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt Koper reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra Koper in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper, is Verkoper bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. Koper is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van Verkoper onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door Verkoper geleverde zaken heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien Koper na sommatie van Verkoper in gebreke blijft medewerking te verlenen verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van openstaande vordering op Koper, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van Koper voortduurt, onverminderd het recht van Verkoper om daarnaast nakoming te vorderen.

Artikel 29 Overmacht

29.1Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Verkoper van zodanige aard, dat nakoming of verdere nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven Verkoper het recht de Overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door Verkoper te bepalen tijdstip, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding verplicht is.

29.2Indien Verkoper gebruik maakt van de in het vorige lid bedoelde bevoegdheid tot opschorting, heeft Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Koper kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na beroep van Verkoper op opschorting plaats te vinden.

29.3Onder ‘overmacht’ als bedoeld in het eerste lid wordt onder andere, doch niet uitsluitend begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij Verkoper of toeleveranciers van Verkoper door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van Verkoper of in toeleveringsbedrijven van Verkoper, (ernstige) infectieziekten of maatregelen als gevolg daarvan, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van de Laadpalen, dat in alle redelijkheid van Verkoper niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.

Artikel 30 Indeplaatsstelling

30.1Zowel ter zake de met Koper gesloten Overeenkomst als ter zake de uitvoering van die Overeenkomst, is Verkoper gerechtigd een ander in zijn plaats te stellen. Koper geeft Verkoper reeds nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra Verkoper, mede namens degene die in diens plaats wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.

Artikel 31 Toepasselijk recht.

31.1Op alle Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

31.2Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, tenzij een andere rechtbank bevoegd is op grond van een dwingendrechtelijke bepaling.

31.3Artikel 31.2 is niet van toepassing indien Koper en Verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

Artikel 32 Gedeeltelijke nietigheid/omzetting

31.2Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl Partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling worden geacht datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling in economische zin het meest nabij komt.

Artikel 33 Coulance/geen rechtswerking

33.1Indien Verkoper uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens Koper geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerkt Verkoper daarmee niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te doen.

Artikel 34 Consumenten

34.1Onder ‘consument’ wordt verstaan: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

34.2Indien Koper een consument is zijn de artikelen 18.3, 18.4, 26.4, 29.2 en 30 van deze Algemene Voorwaarden niet op de Overeenkomst van toepassing.

34.3Indien Koper consument is heeft hij de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden, indien Verkoper binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs verhoogt op grond van artikel 17. Deze bevoegdheid tot ontbinding komt de consument niet toe bij een prijsverhoging waartoe wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn.

34.4Indien Koper consument is en Verkoper een beroep doet op artikel 18.2, is de consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding verplicht is.

34.5Indien Koper consument is en er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 24, is Verkoper niet aansprakelijk voor de schade als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij Verkoper het gebrek kende of behoorde te kennen; Verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd; zaakschade is geleden tot een bedrag beneden de wettelijke franchise als bedoeld in artikel 6:190 Burgerlijk Wetboek.

34.6In afwijking van artikel 25.4 is Koper die consument is, bij gegrondbevinding van zijn klacht, gerechtigd levering van het ontbrekende te vorderen. Indien de consument dit niet vordert, blijft Verkoper bevoegd tot creditering als bedoeld in artikel 25.4. Ook voor het overige is artikel 25.4 onverkort op de consument van toepassing.

34.7Indien Verkoper op grond van artikel 26.1 vooruitbetaling verlangt, zal – voor zover er sprake is van een consumentenkoop – van de consument vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de inkoopprijs worden verlangd.

34.8Indien Koper consument is zullen als omstandigheden bedoeld in artikel 29.1 uitsluitend worden aangemerkt de uitdrukkelijk in artikel 29.3 vermelde omstandigheden, onverminderd ieder volgens de wet toekomend beroep overmacht.

 

Deel 2 van deze Algemene Voorwaarden zal tevens worden aangeduid als “Algemene Voorwaarden Oliehandel Schippers”.

 

— einde Algemene Voorwaarden —